اخبار و تازه ها

اخبار و تازه ها

1393-09-04 سمینار برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد
شرکت فرادانش سیستم پویا عضو تخصصی گروه شرکت های فراروند داده ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر مجموعه های صنعتی ودستگاه های اجرایی کشور با جدیدترین رویکرد برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد فرد, تیم وسازمان قصد دارد تا با برگزاری سمینارهای داخل سازمانی موجبات ارتقای سطح دانش وآگاهی مدیران وکارشناسان سازمان های بهره بردار از این مدل اجرایی را فراهم آورد . به همین منظور خواهشمند است درصورت تمایل نسبت به ارسال درخواست خود به آدرس پست الکترونیک Info@ultradatagroup.com ویا فاکس به شماره 88201855 گروه شرکت های فراروند داده ها اقدامات لازم رابعمل آورید.
 
مشاهده جزئیات
     
     
1393-09-04 نخستین سمینار تخصصی توانمند سازهای سازمانی و الگوی توسعه
شرکت فرادانش سیستم پویا عضو تخصصی گروه شرکت های فراروند داده ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر مجموعه های صنعتی ودستگاه های اجرایی کشور با جدیدترین رویکرد های توانمندسازی سازمانی و چگونگی نحوه ترسیم الگوی توسعه با بهره برداری از مدل های توانمندسازی سازمانی قصد دارد تا با برگزاری سمینارهای داخل سازمانی موجبات ارتقای سطح دانش وآگاهی مدیران وکارشناسان سازمان های بهره بردار از این مدل های اجرایی را فراهم آورد . به همین منظور خواهشمند است درصورت تمایل نسبت به ارسال درخواست خود به آدرس پست الکترونیک Info@ultradatagroup.com و یافاکس به شماره 88201855 گروه شرکت های فراروند داده ها اقدامات لازم رابعمل آورید.
 
مشاهده جزئیات
     
     
1392-03-26 تبلت

 برنامه تبلت

 
مشاهده جزئیات
     
     

 
1 از 1

The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.