مقالات

مقالات > برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد - مقاله شماره یک

1392/04/15
برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد - مقاله شماره یک
 
مسیر توسعه وتکامل سازمان ها با تکامل خواسته ها , نیازها ,علایق وآمال بشر همراه است .اگرچه سازمان ها درطول زمان ایفاکننده نقش ها وماموریت های مختلفی بوده اندولی دردوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده وانتظارات از آنها به طور مداوم رو به تزاید است .توفیق درپاسخگوئی به انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ ,مستمر وموثر بین فرآیندهای سازمانی وانتظارات گفته شده است .از سوی دیگر دردنیای رقابتی امروز سازمان ها درهرمحیطی که فعالیت نمایند ,دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده ولازم است که تمام تلاش خود راجهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند.
 

جهت دانلود متن کامل مقاله برروی لینک زیر کلیک نمایید
برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد
عکسهای مرتبط با این موضوع
The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.