مقالات سایت

مقالات سایت شرکت فراروند داده ها

1393-08-10 برنامه جامع تحول در صنعت بانکداری
این کتاب ازجمله آثار در دست انتشار نویسنده اثر می باشد که با بهره برداری از مدل های توانمندسازی سازمانی وترسیم روابط بین آن ها به ترکیبی موثر از ابزارهای راهبردی برنامه ریزی وایجاد تحول درسیستم بانکی می پردازد .
 
مشاهده جزئیات
     
     
1393-08-10 ارزیابی وپرورش رهبران آینده درسازمان
کتاب ارزیابی وپرورش رهبران آینده ( برنامه توسعه مدیران اجرایی ) , مجموعه ای حاوی جدیدترین رویکردهای مدیریتی در طرح ریزی وترسیم برنامه ارزیابی اولیه وبرنامه ریزی توسعه مدیران اجرایی درسازمان با رویکرد بهره برداری از ابزارهای نوین تخصصی در سازمان می باشد.
 
مشاهده جزئیات
     
     
1393-08-10 برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد متدولوژی ORISE
کتاب برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد متدولوژی ORISE , مجموعه ای حاوی جدیدترین رویکردهای مدیریتی در برنامه ریزی استراتژیک و ترسیم مدل توزیع آبشاری اهداف به برنامه ها در سازمان با بهره گیری از شاخص های کلیدی عملکرد می باشد .
 
مشاهده جزئیات
     
     
1393-08-10 توانمندسازهای سازمانی والگوی توسعه
کتاب توانمندسازهای سازمانی والگوی توسعه , مجموعه ای حاوی یازده راهبرد مدیریتی در حوزه توانمندسازی سازمان می باشد که نویسنده اثر در آن با برقراری روابط بین یازده راهبرد مورد نظر در قالب یازده گام توانمندسازی به ترسیم روابط بین آنها در برنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد در سازمان و سرمایه انسانی موجود درآن پرداخته است .
 
مشاهده جزئیات
     
     
1392-04-15 برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد - مقاله شماره سه
 
مشاهده جزئیات
     
     
1392-04-15 برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد - مقاله شماره دو
 
مشاهده جزئیات
     
     
1392-04-15 برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد - مقاله شماره یک
 
مشاهده جزئیات
     
     

 
1 از 1

The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.