مقالات سایت

مقالات سایت شرکت فراروند داده ها

1392-04-15 پخش مویرگی

 

توزیع و پخش مویرگی
توزیع، رساندن محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب، به مشتریان هدف است. توزیع یکی از ارکان اساسی 
 تاکتیکهای بازاریابی است که به همراه دیگر عوامل همچون محصول، قیمت، و پیشبرد)ترویج(، برای متقاعد ساختن
 
مشتریان به کار گرفته می شود. توزیع مؤثر می تواند مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی نسبت به رقبای خودش باشد.

 
مشاهده جزئیات
     
     

 
1 از 1

The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.